Presenteras av Advokatbyrå Jan F. Urwitz
Vårdnad - Familjerätt
Domstolarnas syn på vårdnadsfrågan har förändrats mycket och vårdnadsreformen har även gett upphov till nya boendeformer.

Så fungerar växelvist och stadigvarande boende

Boendet är ofta kärnan i många vårdnadstvister och efter vårdnadsreformen 1998 infördes två boendebegrepp som idag blivit norm. Advokaten Jan Urwitz som har lång erfarenhet inom familjerätt förklarar vilka konsekvenser förändringarna i Föräldrabalkens 6:e kapitel får i dagens tvister.

Det finns många missuppfattningar kring vad vårdnad är och begreppet blandas ofta ihop med boende och umgänge, men vårdnad är i dag framförallt juridiskt ansvar över ett barn. Även domstolarnas syn på vårdnad har förändrats som gått från att tidigare ofta löst upp vårdnaden till att arbeta för att bibehålla den gemensamma vårdnaden.

Jan har arbetat med familjerätt och vårdnadstvister sedan 1980-talet och har tydligt sett hur lagstiftarens och domstolarnas syn förändrats. Boendet har hamnat i större fokus i Föräldrabalkens 6:e kapitel och Jan förklarar hur det ser ut idag.

Växelvist och stadigvarande boende

En av de mest framträdande förändringarna är införandet av begreppet växelvist boende då barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, ofta en vecka åt gången. Växelvist boende har blivit väl accepterat men kräver särskilt gott samarbete mellan föräldrarna samt att de bor relativt nära varandra.

Det här är enligt Jan inget som förändrats i lagen utan en tolkning av tingsrätterna att om det finns möjlighet så ska barnen bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Är inte samarbetet tillräckligt gott samt att barnet har ungefär samma regler och miljö hos båda föräldrarna kan rätten bestämma var barnet ska ha sitt stadigvarande boende.

Samtidigt har domstolarna med hovrätterna i spetsen blivit allt mer obenägna att lösa upp den gemensamma vårdnaden. Det är i princip enbart vid svårt missbruk eller situationer där det utövats våld som rätten anser att den drabbade parten inte ska behöva samarbeta.

Problemen med gemensam vårdnad

Förändringarna i vårdnadsreformen är dock inte utan problem. Föräldrabalken har byggts på under åren och nya tolkningar från tingsrätternas sida har fått oanade konsekvenser, bland annat med det stadigvarande boendet.

– Lagen ska tolkas så att om den ena föräldern får boendet gäller det bara den ort där beslutet fattades vilket i princip innebär att föräldern inte kan flytta från orten mot den andra förälderns vilja och hamnar i något som närmast kan liknas vid en kommunarrest, berättar Jan.

Även om tingsrätten beslutat att den ena föräldern ska ha det stadigvarande boendet så anser rätten att det är viktigt att barnet har ett nära förhållande till båda föräldrarna. Tingsrätterna ser så allvarligt på detta att boendeföräldern riskerar vite om umgänget inte kommer till stånd, detta oavsett om barnet vill träffa umgängesföräldern eller inte.

Advokatens råd

Jan F Urwitz - Advokat
Advokat Jan Urwitz på Advokatbyrån Jan F. Urwitz i Malmö

Som advokat kommer Jan ofta in tidigt i processen för att ge råd och hjälp om hur man ska navigera i vårdnadstvisten. Information är viktigt för att undvika missförstånd och veta vad som är möjligt att uppnå.

– En av de första sakerna jag tar upp är konceptet vårdnad då många blandar ihop det med boendet. Man löser inte särskilt många problem genom att lösa upp den gemensamma vårdnaden, avslutar Jan.

För att tillvarata sin rätt tycker Jan att det är viktigt att man som förälder kontaktar en advokat tidigt och helst någon som har god kännedom om systemet. Vill du få juridisk rådgivning och hjälp i en vårdnadstvist kan du kontakta Jan på Advokatbyrå Jan Urwtiz i Malmö www.urwitz.com.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se