Logopederna - dyslexi
Har man fått en diagnos gällande dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, så har man rätt till vissa anpassningar i skolan.

Få rätt hjälpmedel för din dyslexi

HälsaIdag har så många som 5-8 procent av befolkningen dyslexi. Genom att få diagnosen ställd tidigt i livet, kan man få den hjälp man behöver och därmed undvika svårigheter i utbildning och arbetsliv längre fram.

Dyslexi är en specifik läs- och skrivsvårighet som är ärftlig och som 5-8 procent av befolkningen har. Det är långt fler än dessa som har läs- och skrivsvårigheter av andra orsaker än dyslexi. Man uppskattar att cirka 25 procent av befolkningen har läs- och skrivsvårigheter av olika slag.

Logopederna i Stockholm arbetar med läs- och skrivutredningar i avtal med Stockholms Läns Landsting. Verksamhetschefen Susana Brandhild berättar om hur de dagligen hjälper människor med dyslexi att få en enklare vardag.

Från remiss till analys och åtgärder

Idag är 25 logopeder verksamma och arbetar mot hela landet. Majoriteten av de som söker sig till Logopederna är elever som kommer på en remiss från skolhälsovården, husläkare eller en psykolog.

– När vi får remissen från skolan så kallar vi hit eleven. Vi testar allt från avkodning, läsförståelse av ord, text och meningar till stavning och ordförråd. Hörförståelsen är också viktig, hur man uppfattar språkljud, arbetsminne och tillgång till ordförråd. Efter testerna gör vi en analys och ställer diagnos. Därefter går vi igenom vilka hjälpmedel vi kan erbjuda eleven, berättar Susana.

För att Logopederna ska kunna sammanställa en så rättvis bild som möjligt erbjuder de även språkanpassade utredningarna på elevens modersmål. Arabiska, engelska, finska, ryska, spanska, svenska, och turkiska är några språk som logopederna är specialiserade på.

Hjälpmedel i vardagen

Beroende på vilken diagnos som har ställts för personen, finns det olika hjälpmedel som en dyslektiker kan applicera i sin vardag. Med rätt redskap kan skolarbetet gå betydligt smidigare och samtidigt ge mer rättvisa resultat.

– De hjälpmedel vi kan föreskriva är exempelvis talsyntes. Då får man all text på datorn uppläst. Man kan välja olika röster på olika språk, både kvinnliga och manliga. Detta kan spara väldigt mycket tid jämfört med om personen skulle läsa själv. Det finns även stavningskontroller som är specialiserade för dyslektiker, berättar Susana.

Stavningskontrollen som fångar in den dyslektiska stavningen heter STAVA REX och finns även som engelsk version, SPELL RIGHT. Dyslektikern kan med hjälp av dessa program stava rätt med goda resultatet.

En dyslektikers rättigheter

Har man fått en diagnos gällande dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, så har man rätt till vissa anpassningar i skolan. Exempel är muntliga förhör och förlängd provtid på både nationella proven och högskoleprov.

– Rättigheterna ger möjligheter för eleven att tillgodogöra sig undervisningen och få det betyg som eleven är värd. Alla ämnen där läsning och skrivning ingår drabbas av dyslexin, då man har skriftliga prov även i de estetiska ämnena samt hemkunskap och idrott. Utan dessa hjälpmedel kan en person med dyslexi lätt känna sig orättvist behandlad, säger Susana.

www.logopederna.se kan du läsa mer om vilken hjälp det finns att få och vilka hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se