pe3 - företagshälsa
En hög korttidsfrånvaro kan vara en indikation på att arbetsplatsen inte fungerar optimalt.

Halvera korttidsfrånvaron på arbetsplatsen

FöretagshälsaMånga företag drabbas av korttidsfrånvaro, något som belastar både personalen och företagets ekonomi. Personalen är ett företags viktigaste tillgång och det är därför nödvändigt att de mår bra. Pilotprojekt genomförda av pe3 företagshälsa har nu visat sig halvera korttidsfrånvaron på arbetsplatser.

En korttidsfrånvaro rör sig om en frånvaro på 1-2 veckor, där arbetsgivaren själv får bekosta de två första veckorna. Kostnaden blir dessutom dubbel eftersom en ersättare måste sättas in. Ibland går det inte att få tag i en vikarie utan bördan fördelas då på den ordinära personalen, något som leder till ytterligare problem och missnöjdhet i organisationen.

– En frånvaro är ansträngande för den ordinarie personalen som får dra det tunga lasset. Mycket blir liggande vilket leder till att man hamnar i en negativ spiral. Kan man bryta den spiralen så att alla är på plats så jobbar man mer optimalt, vilket i sin tur ger många mereffekter, förklarar Linda Ekstrand, delägare av pe3 företagshälsa och leg. arbetsterapeut/ergonom och beteendevetare.

Ett nytt sätt att arbeta

En hög korttidsfrånvaro kan vara en indikation på att arbetsplatsen inte fungerar optimalt, och man måste då sätta in insatser för att förbättra situationen. Ett företag som ligger i framkant inom detta är pe3 företagshälsa som med flera år i branschen sett hur livsstil och arbetsförhållanden är direkt kopplade till korttidsfrånvaron.

Under våren 2013 inledde pe3 därför en pilotstudie på en skola i samarbete med Göteborgs Stad där målsättningen var att halvera korttidssjukskrivningen och öka arbetsglädjen på arbetsplatsen, något man också lyckades med.

Individuella och gemensamma mål

Konceptet bygger på att en sjukgymnast och en företagssköterska inleder en utvidgad hälsoundersökning på arbetsplatsen. Under enskilda samtal kartlägger de sedan medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö samt livsstilsfaktorer.

-Framgångsnyckeln är att det ofta redan finns en önskan hos personalen att bli bättre, men de behöver bra och professionell hjälp med hur de ska nå målen. Vi tar då gemensamt fram en individuell handlingsplan som rör kosthållning, motion, stress och sömn beroende på vad som upplevs som problem, berättar Linda.

Efter hälsoscreeningen utförs en gemensam uppstart i form av en planeringsdag där teori och praktik varvas i ämnen som medarbetarskap, samarbete och att arbetsgruppen får känna sitt eget ansvar och delaktighet i projektet. Utifrån hälsoundersökningens resultat får personalen själva ta fram vad de anser att de behöver förbättra samt sätta mål för vad de ska jobba mot under de sex månader som projektet fortlöper. Mycket av planeringsdagen handlar också om grupprocesser och arbetsglädje, något som motiverar arbetslaget att klara av förändringarna och nå målen tillsammans som grupp.

Under projektets gång

I samband med projektet blir alla kopplade till en sjuk- och friskanmälningstjänst via pe3, dit man ringer vid sjukanmälan. Där kan man få kontakt med en sköterska som kan ge råd och vägledning vid problem.

Sjuksköterskan följer även upp efter tre och sex månader hur det har gått med de individuella handlingsplanerna och kan då hjälpa och stötta de som kommit av sig av olika anledningar.

Det ingår även två inspirationsdagar som anpassas efter vilka arbetsgruppen själva anser vara viktiga utifrån deras mål. Ergonomer, sjukgymnaster eller beteendevetare kan komma och föreläsa samt lära ut kunskap som kan underlätta i personalens arbetssituation.

Mätbara resultat

När projektet är över genomförs en uppföljning och en utvärdering för att mäta hur stor genomslagskraft projektet haft. Tidigare projekt har visat att korttidsfrånvaron minskade med hälften och att man inte var borta lika många dagar som tidigare. Arbetsgrupperna upplevde dessutom att de trivdes bättre samt kände en ökad hälsa, både vad det gällde på arbetsplatsen och privat.

pe3 företagshälsa logo-Medarbetarna har uppskattat projektet och de insatser som gjorts. Flera har fått hjälp med hälsoråd och där det funnits behov remisser till specialister. Sjukfrånvaron har minskat och många upplever att man mår bättre nu, berättar Anne-Marie Eckermark,
förskolechef på förskolan Dragonörtsgatan

Företaget pe3 arbetar med flera olika typer av tjänster inom områdena hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering och har en bred kompetens inom verksamheten som är förlagd i Västra Götaland och Halland. Besök www.pe3.se för att veta mer om hur de kan hjälpa er organisation.

Redaktionen
redaktionen@temahalsa.se